• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมเรื่อง การจัดตั้งแผนการเรียนนานาชาติ ACEP International Plan (ACEP IP)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-12.00 น  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำโดย ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส   ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้จัดการประชุมเรื่องการจัดตั้งแผนการเรียนนานาชาติ ACEP International Plan (ACEP IP) ณ. ห้องประชุมย่อย ชั้น 1 อาคาร The Trinity   โดย มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  รวมทั้งที่ปรึกษาและผู้อำนวยการจากสถาบัน House of Griffin   เข้าร่วมประชุม   
aซึ่งได้แก่ 
1. ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์               ผู้เชี่ยวชาญเฉเพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช) และคณะผู้ติดตาม 4 ท่าน 
2. อาจารย์ดวงจันทร์ บุญตานนท์    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะผู้ติดตาม 2 ท่าน
3. คุณวรัชยา มีสิทธิ์                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร
4. คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา         ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
5. ดร.สุนทร พิฐูลย์เจริญสิทธิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
6. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์                  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ)  ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบัน House of Griffin 
7. อาจารย์สันติวิภา  พานิชกุล        ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการสถาบัน House of Griffin 
 นอกจากนี้ยังมี คณะผู้ร่วมบริหาร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย  
จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส 
ในการมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบนานาชาติให้แก่นักเรียน    จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง 3 สถาบันหลัก  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สถาบัน House of Griffin  สถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก GED Testing Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย  ได้ร่วมมือกันวางแผนจัดตั้งแผนการเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่องแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่ที่มีความสอดคล้องกับโลกปัจจุบันในยุคดิจิตอล ที่มีความเป็นสากลและมีความเป็นนานาชาติ  นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการศึกษาต่อในแผนการเรียนแบบใหม่นี้มากขึ้นอีกด้วย
IMG_9333
IMG_9335
IMG_9337
IMG_9339
IMG_9341
IMG_9351
IMG_9352
IMG_9364
IMG_9371
IMG_9385
IMG_9409
IMG_9416
IMG_9424
IMG_9427
IMG_9455
IMG_9459
IMG_9469
217192
217193
217194
217195
217196
217197
th ไทย
X