• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแบ่งสีของแต่ละระดับชั้น ACEP GAMES 2018

July 4, 2018

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ACEP GAMES 2018 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ สนามกีฬาด้านข้างอาคารเรียน Regina Coeli โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
  3. เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา และภูมิใจในผลงานของตนเอง
  4. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ในปีการศึกษา 2561 งานกีฬา ได้จัดเตรียมที่ปรึกษา ที่ปรึกษากีฬา ครูแม่สี ประธานสี และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าประจำสี ทั้ง 4 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง โดยแบ่งปรึกษา ที่ปรึกษากีฬา ครูแม่สี ประธานสี และนักเรียนทุกระดับชั้น ดังนี้

 

สีเขียว  

ม.บุญเลิศ               ปุณยเวชสุนทร                           ที่ปรึกษา

ม.ผดุงศักดิ์             ทวีโคตร                                     ที่ปรึกษากีฬา

ม.นรากร                 ศิริสำราญ                                   ที่ปรึกษากีฬา

มิสกนกวรรณ          วงศ์สม                                       ครูแม่สี

ม.อมรพงศ์              สุขเสน                                       ครูผู้ช่วยแม่สี

นายธนาธร              วัฒนาพร                                    ประธานสี

นักเรียนระดับชั้น            Y.1/3, Y.2/2, Y.2/5, Y.3/3, Y.4/3 Y.5/2, Y.5/6, Y.6/1, Y.7, Y.8, Y.9, Y.10, Y.11, Y.12

รายชื่อนักเรียนสีเขียวระดับมัธยม >>> Y.7     Y.8     Y.9     Y.10     Y.11     Y.12

รายชื่อครูระดับมัธยม >>> Click Here

 

สีแดง   

มิสวรัณยา                    พัฒนะ                                    ที่ปรึกษา

มิสอรนรินทร์                นำผล                                     ที่ปรึกษากีฬา

ม.จิรพนธ์                     วงศ์พนม                                ที่ปรึกษากีฬา

มิสชลิตา                     จินันทุยา                                 ครูแม่สี

ม.ชิน                           เลิศสถิตย์พงษ์                       ครูผู้ช่วยแม่สี

นายฐิติพงศ์                เด่นลำไพ                                ประธานสี

นักเรียนระดับชั้น            Y.1/1, Y.2/3, Y.3/2, Y.3/5, Y.4/1, Y.5/1, Y.6/2, Y.6/5, Y.7, Y.8, Y.9, Y.10, Y.11, Y.12

รายชื่อนักเรียนสีแดงมัธยม >>> Y.7     Y.8     Y.9     Y.10     Y.11     Y.12

รายชื่อครูสีแดงระดับมัธยม >>> Click Here

 

สีเหลือง

มิสรัตนา                        มรพงษ์                                      ที่ปรึกษา

มิสภวรัญชน์                  ชมศิริวัฒน์                                 ที่ปรึกษากีฬา

ม.กิตติวัฒน์                    เอี่ยมชัย                                    ที่ปรึกษากีฬา

มิสจิดาพร                      ทิพรอด                                      ครูแม่สี 

ม.กฤษณวงศ์                  ศิวะพราหมณ์สกุล                    ครูผู้ช่วยแม่สี

นายเบญจ                      รุ่งเพชรวิภาวดี                           ประธานสี

นักเรียนระดับชั้น            Y.1/4, Y.2/1, Y.3/4, Y.4/2, Y.4/5, Y.5/3, Y.5/4, Y.6/3, Y.7, Y.8, Y.9, Y.10, Y.11, Y.12

รายชื่อนักเรียนสีเหลืองระดับมัธยม >>> Y.7     Y.8     Y.9     Y.10     Y.11     Y.12

รายชื่อครูสีเหลืองระดับมัธยม >>> Click Here

 

สีน้ำเงิน

ม.สามชัย                      คงสมนึก                                  ที่ปรึกษา

ม.ชัยณรงค์                   ชมศิริวัฒน์                               ที่ปรึกษากีฬา

ม.วราวุฒิ                       แก้วช่วย                                  ที่ปรึกษากีฬา

มิสวนัชพร                     ถาวรสมสุข                              ครูแม่สี

มิสรชนุช                       รัตนสาร                                   ครูผู้ช่วยแม่สี

นายภุชิสส์                     เงาแก้ว                                    ประธานสี

นักเรียนระดับชั้น            Y.1/2, Y. 2/4, Y.3/1, Y.4/4, Y.4/6, Y.5/5, Y.6/4, Y.6/6, Y.7, Y.8, Y.9 Y.10, Y.11, Y.12

รายชื่อนักเรียนสีน้ำเงินระดับมัธยม >>> Y.7     Y.8     Y.9     Y.10     Y.11     Y.12

รายชื่อครูสีน้ำเงินระดับมัธยม >>> Click Here

 

 

th ไทย
X