• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ผลค่าเฉลี่ยการสอบ FSG ปีการศึกษา 2560 ของทุกระดับชั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 2

ในวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2561  นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6 , ม.3  ได้ทำการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบกลาง CGPTA – FSG   วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวแทนของช่วงชั้น  และ ทราบคุณภาพของผู้เรียนในรายวิชาหลักเพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบระดับชาติONET ต่อไป  ซึ่งจากผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา   นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3   ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560  มีผลเฉลี่ยคะแนนของทุกระดับชั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 2  จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเซนต์คาเบรียลทั้งสิ้น 12 โรง  จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจในการสอบครั้งนี้อย่างดี  

การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือฯมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (FSG) คือการสอบ 5 วิชาหลักของนักเรียนระดับชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3  ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียล จำนวน 12 โรงเรียน ต้องทำการสอบ อันได้แก่โรงเรียนต่อไปนี้

1.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2.โรงเรียนอัสสัมชัญ
3. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
5. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
8. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
9. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
10. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
11. โรงเรียนเซนต์หลุยส์
12. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

- ในปีการศึกษา 2557 (ปีแรกของการสอบ) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 4 ของมูลนิธิฯ โดยมีผลคะแนนรายวิชาเป็นอันดับที่ 1 ของมูลนิธิฯ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ,ม.3  ภาษาไทย และ สังคม ม.3

- ในปีการศึกษา 2558 (ปีที่สองของการสอบ) โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยผลรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 6 ของมูลนิธิฯ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาที่เป็นอันดับที่1 ของมูลนิธิฯ ได้แก่  วิชาภาษาอังกฤษ  ป. 3,  ป.6 , ม. 3 และ วิชาภาษาไทย ป.6

- ในปีการศึกษา 2559 (ปีที่สามของการสอบ) โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยผลรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 3 ของมูลนิธิฯ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่1 ของมูลนิธิฯในทุกระดับชั้น  คือ วิชาภาษาอังกฤษ ป. 3, ป.6 และ ม. 3

- ในปีการศึกษา 2560 (ปีที่สี่ของการสอบ) โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยผลรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 2 ของมูลนิธิฯ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาที่เป็นอันดับที่1 ของมูลนิธิฯ  คือ วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 , ม. 3  วิชาภาษาไทย ป. 6 และสังคม ม.3

นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับ ป. 6 มีคะแนนติดใน 50 อันดับแรกของมูลนิธิฯ ได้แก่

รายชื่อ อันดับคะแนนรวมทุกวิชาของมูลนิธิ อันดับแยกตามรายวิชาของมูลนิธิ
เด็กหญิงคณัชอร  ไชยมหาพฤกษ์ Y.6/6 7 ภาษาไทย อันดับ 2สังคมศึกษา  อับดับ 6ภาษาอังกฤษ อันดับ 49

คณิตศาสตร์  อันดับ 71

วิทยาศาสตร์ อันดับ 143

เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ      Y.6/4 27 วิทยาศาสตร์ อันดับ 10คณิตศาสตร์  อันดับ 20สังคมศึกษา  อับดับ 34

ภาษาไทย อันดับ 133

ภาษาอังกฤษ  อันดับ 418

 

เด็กชายปัณณวิชญ์  จตุภูมิเดชา   Y.6/6 29 วิทยาศาสตร์ อันดับ 10คณิตศาสตร์ อันดับ  20ภาษาอังกฤษ อันดับ 49

ภาษาไทย อันดับ  97

สังคมศึกษา  อับดับ  304

เด็กหญิงเกสรา เชาว์วรวิญญู       Y.6/2 47 ภาษาไทย อันดับ 5สังคมศึกษา  อับดับ 34ภาษาอังกฤษ อันดับ 49

คณิตศาสตร์  อันดับ 308

วิทยาศาสตร์ อันดับ 361

ในการเตรียมพร้อมของนักเรียน  ต้องขอขอบคุณ  ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง รองผู้อำนวยการ ภราดาสิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล  ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล  ที่ให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วางแผนการจัดประชุมนักเรียนเพื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนวันุสอบ  และการเตรียมพร้อมนักเรียน ตลอดปีการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกลงไปในรายวิชาของครูต่างชาติและครูไทย  การจัดเรียนเสริมสรุปทบทวนเนื้อหาบทเรียน   นอกจากนี้ก็มีการจัดทำ Mock Exam เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ

 สำหรับผลการสอบของนักเรียนในระดับดีเด่นของมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2560  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดา. ดร. พิสูตร  วาปีโส ได้มีการมอบรางวัลให้ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เพื่อชื่นชมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียน

DSC_4241
DSC_4242
DSC_4243
DSC_4244
DSC_4245
DSC_4246
DSC_4247
___________FSG-CGPTA_2560_Page_4
th ไทย
X