• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ผลค่าเฉลี่ยการสอบ FSG ปีการศึกษา 2559 ของทุกระดับชั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 3

Friday 10th February 2017

ในวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2560  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ทำการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบกลาง CGPTA – FSG   วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวแทนของช่วงชั้น  และ ทราบคุณภาพของผู้เรียนในรายวิชาหลักเพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบระดับชาติONET ต่อไป  ซึ่งจากผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 มีผลเฉลี่ยคะแนนของทุกระดับชั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเซนต์คาเบรียลทั้งสิ้น 12 โรง  จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจในการสอบครั้งนี้อย่างดี 

การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือฯมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล FSG ) คือการสอบ 5 วิชาหลักของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียล จำนวน 12 โรงเรียน ต้องทำการสอบ อันได้แก่โรงเรียนต่อไปนี้
1.
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2.
โรงเรียนอัสสัมชัญ
3.
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4.
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
5.
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
6.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7.
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
8.
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
9.
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
10.
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
11.
โรงเรียนเซนต์หลุยส์
12. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

          ในปีการศึกษา 2557 (ปีแรกของการสอบ) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 4 ของมูลนิธิฯ โดยมีผลคะแนนรายวิชา จำนวน  รายวิชา เป็นอันดับที่ 1 ของมูลนิธิฯ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษของระดับ ป.6  และ ป.3  วิชาภาษาไทยของระดับ ม.3  รวมทั้งวิชาสังคมศึกษาของระดับ ม.

           ในปีการศึกษา 2558 (ปีที่สองของการสอบ) โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยผลรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 6 ของมูลนิธิฯ แต่มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นอันดับที่1 ของมูลนิธิฯในทุกระดับชั้น ได้แก่  วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3,  ป.และ ม. 3  และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ผลค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 3 ของมูลนิธิฯ

           ในการเตรียมพร้อมของนักเรียน   ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการมอบหมายให้จัดประชุมนักเรียนเพื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนวันสอบ  และมีการเตรียมพร้อมตลอดปีการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกลงไปในรายวิชา และจัดเรียนเสริมสรุปทบทวนเนื้อหาบทเรียน   นอกจากนี้ก็มีการจัดทำ Mock Exam เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ

           และ สำหรับผลการสอบของนักเรียนในระดับดีเด่นของมูลนิธิฯ  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จะมีการพิจารณามอบรางวัลเพื่อชื่นชมแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนโดยตรง

เขียนข่าวโดย  มิสสิริพร  ศรีสมวงษ์ 

Microsoft Word - การสอบวัดคุณภาพ

1483753370666
1483753395389
1483753397301
1484133828063
1484133866968
1486603160716
IMG_0025
IMG_0028
IMG_2190
IMG_2212
th ไทย
X