• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดฝ่ายวิชาการ เห็นถึงความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนทำให้ประเทศต่างๆได้รับข่าวสารวัฒนธรรมใหม่ๆจากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จึงเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น การแต่งกาย การพูด การทักทาย การแสดงความเคารพ ทำให้เกิดการผิดเพี้ยนไปจากวัฒนธรรมเดิม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มารยาทไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติของคนไทย จึงได้เสนอโครงการประกวดมารยาทไทย โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้คงไว้สืบไป

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรม โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ            

เด็กหญิงณัฐวรา   เจศรีชัย  Y.6/2  ID.229

เด็กชายศิวกร  ไตรสวัสดิ์พานิช  Y.6/2  ID.355

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงกชนิภา   สุริยมงคล   Y.6/5  ID.342

เด็กชายกันตณัฐ  สุจริตธรรม   Y.6/5  ID.488

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงนันท์นภัส  บัตรสมบูรณ์  Y.6/6  ID.418

เด็กชายพีรวุฒิ  ขอนดอก  Y.6/6   ID.1267

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงณัชชา  ทวีอุดมทรัพย์  Y.8/1 ID. 703

เด็กหญิงณัฐณิชา วุฒิธนาเดช Y.8/1  ID.907

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    

เด็กชายศศพล ศศานนท์ Y.9/3 ID.432

เด็กหญิงอัจฉรา วงศ์เจริญวาณิชย์ Y.9/3 ID.435

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายภวัต  จิรภาคย์ Y.8/2  ID.643

เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติวรชัยพงศ์ Y.8/2 ID. 755

IMG_0422
IMG_0426
8Nov18_รับใบประกาศ_181108_0027
IMG_0337
IMG_0338
IMG_0347
IMG_0354
IMG_0358
IMG_0364
IMG_0369
IMG_0376
IMG_0381

th ไทย
X