• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

เปิดสั่งจองเสื้อกีฬาสี ACEP GAMES 2020

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะทำการจัดการแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2020 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ สนามกีฬาด้านข้างอาคารเรียน Regina Coeli โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2563 งานกีฬา ได้แบ่งนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าประจำสี ทั้ง 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน

สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองท่านใดสนใจเสื้อกีฬาสี ACEP GAMES 2020 สามารถลองเสื้อตัวอย่าง สั่งจองและชำระเงินได้ที่ ห้อง Stationery อาคารทรินิตี้ ตั้งแต่วันที่ 8 – วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ราคาตัวละ 350 บาท

1
2
3
4
5
th ไทย
X