• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2018” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ได้ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2018” ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยทางชมรมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 43 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 30คน นักกีฬาหญิง 13 คน โดยมี มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น และทีมงานกีฬาเป็นผู้ฝึกสอนและดูแลนักกีฬา โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ มีโรงเรียนและสโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 48 ทีม นักกีฬาทั้งหมด 626 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นสากล สนับสนุนกีฬาว่ายน้ำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน และนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขัน มาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาว่ายน้ำต่อไป

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาสิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ  มาสเตอร์ธีรทัศน์   เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้

เชิญชวนพี่น้องชาว ACEP ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คว้าเหรียญและถ้วยรางวัล มาสู่โรงเรียนของเรา

“ถ้าผมซ้อมวันอาทิตย์ด้วย ในขณะที่คนอื่นหยุดพัก ผมจะมีเวลาซ้อมมากกว่าคนอื่นๆถึง 52 วัน”

“Michael Phelps” นักกีฬาว่ายน้ำ เจ้าของเหรียญโอลิมปิก 28 เหรียญ เป็นเหรียญทอง 23 เหรียญ

IMG_5767
IMG_5782
IMG_5795
IMG_5815
IMG_5816
IMG_5817
IMG_5830
IMG_5832
IMG_5837
IMG_5857
IMG_5860
IMG_5873
IMG_5880
IMG_5885
IMG_5899
IMG_5901
IMG_5905
th ไทย
X