• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

05 Nov

อบรมเชิงปฎิบัติการให้กับพนักงานโภชนาการ เรื่อง “สุขาภิบาลด้านอาหาร”

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561  งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับพนักงานโภชนาการ จำนวน 32 คน ในหัวข้อเรื่อง “สุขาภิบาลด้านอาหาร” โดยอาจารย์รัชตพล มีลาภ  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองและผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากร

การอบอมครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคล สำหรับผู้สัมผัสอาหารแก่พนักงานใหม่และสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากสารปนเปื้อนในอาหาร
  2. เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานที่ปรุงอาหาร เพื่อจำหน่ายและให้บริการอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
  3. เพื่อปรับปรุงงานโภชนาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานด้านการประกอบอาหาร

 

งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโดยตลอดมา

IMG_20181018_092640
IMG20181018093051
IMG20181018093550
IMG20181018125002
IMG20181018125847
IMG20181018125937
IMG20181018130348
IMG20181018130404
IMG20181018130536
th ไทย
X