• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก “ตามรอยบุญราศีนิโคลาส บุญเกิดฯ และ 350 ปี มิสซังสยาม”

งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจให้กับครูคาทอลิก ซึ่งมี ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ และคณะครูคาทอลิก 10 ท่าน เข้าร่วมอบรม  ในหัวข้อ “ตามรอยบุญราศีนิโคลาส บุญเกิดฯ และ 350 ปี มิสซังสยาม” ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิดฯ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ชีวประวัติของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิดฯ, ความเป็นมาของมิสซังสยามและเพิ่มพูนความเชื่อในชีวิตของการเป็นคริสตชน

ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวิทยา ลัดลอย ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน   ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของท่านบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด และบาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปโตร ที่ได้แบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมา 350 ปีของมิสซังสยาม หลังจากนั้นมีพิธีมิสซาขอบพระคุณพระเจ้า ที่สักการสถาน หลังเสร็จพิธีมิสซา รับประทานอาหารพร้อมกัน ที่ร้านอาหารแพโพธ์แก้ว จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักบวชคณะต่างๆ ดังนี้

  • บ้านเณรสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน (บ้านเณรเล็ก ยอแซฟสามพราน)
  • บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล
  • อารามคาร์แมล สามพราน

ในนามของงานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณ ที่บาทหลวงวิทยา ลัดลอยและบาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ และคณะครูคาทอลิก 10 ท่าน ที่เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้ง ขอแม่พระอัสสัมชัญ และท่านบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด ประทานพระพรอันเต็มเปี่ยมมายังท่าน ให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0129
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0131
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0132
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0132_0
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0137
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0140
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0141
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0145
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0150
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0152
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0153
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0158
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0163
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0164
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0165
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0169
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0170
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0173
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0179
25771
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0033
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0036
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0037
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0043
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0051
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0055
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0058
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0066
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0067
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0070
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0074
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0078
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0079
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0085
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0086
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0090
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0093
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0094
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0096
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0098
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0100
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0106
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0108
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0109
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0112
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0114
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0117
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0121
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0126
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0127
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0292
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0300
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0303
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0304
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0305
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0307
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0311
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0313
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0314
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0315
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0182
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0183
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0185
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0189
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0197
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0205
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0216
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0217
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0220
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0225
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0228
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0233
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0239
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0244
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0248
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0249
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0250
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0251
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0254
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0256
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0257
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0258
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0259
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0262
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0263
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0264
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0269
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0271
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0277
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0279
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0280
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0283
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0284
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0286
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0288
เข้าเงียบ_๑๘๑๐๐๕_0291
th ไทย
X