• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

อบรมพนักงานในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน”

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการอบรมให้กับพนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน”  เพื่อพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทายและสื่อสารกับครูต่างชาติภายในโรงเรียน รวมทั้งรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง การอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คือ มิสรฐา สุพัฒผล ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ไปด้วย การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 3 โดยจัดอบรมต่อเนื่องจากปี 2559 และฝ่ายบริหารทั่วไปจะยังคงมีการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานของโรงเรียนในครั้งต่อๆไป

 

IMG_4952
IMG_4951
IMG_4948
IMG_4946
IMG_4944
IMG_4942
IMG_4940
IMG_4937
IMG_4930
IMG_4928
IMG_4926
IMG_4924
IMG_4923
IMG_4905
IMG_4903
IMG_4902
IMG_4901
IMG_4899
IMG_4897
IMG_4896
IMG_4895
IMG_4891
IMG_4889
IMG_4885
IMG_4883
IMG_4881
IMG_4878
IMG_4875
IMG_4874
IMG_4871
IMG_4870
IMG_4867
IMG_4865
IMG_4863
IMG_4861

th ไทย
X