• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

18 Sep

อบรมนักเรียนประจำก่อนสอบปลายภาคและปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 (All Saints Dormitory)

             เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 งานนักเรียนประจำได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนประจำ  ก่อนสอบและปิดภาคเรียนที่ 1 โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และ มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ชี้แจงตารางการกลับบ้านในช่วงปิดเทอม พร้อมการกลับเข้าหอพัก โดยทางงานนักเรียนประจำให้นักเรียนกลับบ้านในวันที่สอบเสร็จ คือ Y.4-6 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 และ Y.7-12 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รวมถึงการกลับเข้าหอพักในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561

 ทั้งนี้ทางงานนักเรียนประจำได้จัดให้มีครูต่างชาติและครูไทยมาติวเตอร์และสอนพิเศษ ให้กับนักเรียนในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิชาสังคม, ภาษาจีน เป็นต้น ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่จะถึงนี้ก่อนสอบปลายภาค เพื่อทบทวนและเสริมความรู้ให้กับนักเรียนได้มีความพร้อมในการสอบ

 ขอน้อมนำพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ  นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดประทานพระพรอันอุดมมาสู่ยังนักเรียนประจำทุกคน ให้มีพระพรในด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิดอ่าน ในการเตรียมตัวสอบได้อย่างดี

    งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

IMG_3268
IMG_3269
IMG_3270
IMG_3271
IMG_3272
IMG_3273
IMG_3262
IMG_3263
IMG_3264
IMG_3265
IMG_3267
th ไทย
X