• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

สาระทัศนศิลป์คว้ารางวัล “เหรียญทอง” ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

สืบเนื่องจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เขตพื้นที่ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1] ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ได้ส่งนักเรียนจำนวน 1 คน เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1- ม.3” โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ซึ่งผลการแข่งขันเด็กหญิงพัชรัชล์ เจนธนอรรถกิจ Y.7/3 (ครูผู้ฝึกซ้อม มาสเตอร์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับชาติ

และเมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 เด็กหญิงพัชรัชล์ เจนธนอรรถกิจ Y.7/3 (ครูผู้ฝึกซ้อม มาสเตอร์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล) ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ในรายการ “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1- ม.3” หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ” ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง(94/100 คะแนน) อันดับที่ 5 จากทั้งมด 49 โรงเรียน

https://central68.sillapa.net/sm-center/result/local/sm-center_comp-54.htm

º≈°“√·¢Ëߢ—π 1

∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 01
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 02
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 03
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 04
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 05
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 06
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 07
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 08
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 09
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 10
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 11
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 12
∫√√¬“°“»°“√·¢Ëߢ—π 13

 

º≈°“√·¢Ëߢ—π 3
º≈°“√·¢Ëߢ—π 4
º≈°“√·¢Ëߢ—π 5
º≈°“√·¢Ëߢ—π 6
º≈°“√·¢Ëߢ—π 7
th ไทย
X