• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานอย่างมืออาชีพ”

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานอย่างมืออาชีพ” ได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (Superstar College Of Art) โดยอาจารย์วริษฐ์  กลั่นคุ้ม อาจารย์ประจำสถาบัน มีประสบการณ์ทำงาน การเป็นเทรนนิ่งหลักสูตรการพูด เป็นอาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นนักแสดงละครเวที ครูสอนการแสดง และผู้กำกับละครเวที มาเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดทำกิจกรรม Workshop  โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสื่อสารแบบมืออาชีพ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะในการสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตรงกัน รวมถึงมรรยาทและการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูและบุคลากรได้เข้าใจหลักการและวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคาร The Trinity ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00น.

IMG_5568
IMG_5739
IMG_5738
IMG_5737
IMG_5736
IMG_5734
IMG_5733
IMG_5732
IMG_5731
IMG_5730
IMG_5729
IMG_5728
IMG_5727
IMG_5726
IMG_5626
IMG_5624
IMG_5618
IMG_5614
IMG_5608
IMG_5598
IMG_5597
IMG_5595
IMG_5591
IMG_5587
IMG_5584
IMG_5583
IMG_5580
IMG_5579
IMG_5578
IMG_5577
IMG_5576
IMG_5575
IMG_5574
IMG_5573
IMG_5572
IMG_5571
IMG_5570
IMG_5743
IMG_5871
IMG_5867
IMG_5866
IMG_5864
IMG_5862
IMG_5861
IMG_5859
IMG_5852
IMG_5847
IMG_5845
IMG_5842
IMG_5839
IMG_5837
IMG_5833
IMG_5830
IMG_5829
IMG_5828
IMG_5826
IMG_5820
IMG_5819
IMG_5818
IMG_5817
IMG_5816
IMG_5812
IMG_5811
IMG_5810
IMG_5809
IMG_5808
IMG_5804
IMG_5803
IMG_5800
IMG_5799
IMG_5797
IMG_5795
IMG_5791
IMG_5790
IMG_5787
IMG_5786
IMG_5785
IMG_5784
IMG_5782
IMG_5777
IMG_5775
IMG_5772
IMG_5766
IMG_5765
IMG_5764
IMG_5763
IMG_5762
IMG_5761
IMG_5760
IMG_5759
IMG_5757
IMG_5754
IMG_5751
IMG_5750
IMG_5748
IMG_5747
IMG_5746
IMG_5745
IMG_5872
IMG_5941
IMG_5939
IMG_5937
IMG_5936
IMG_5933
IMG_5929
IMG_5926
IMG_5925
IMG_5924
IMG_5919
IMG_5917
IMG_5916
IMG_5910
IMG_5909
IMG_5908
IMG_5907
IMG_5906
IMG_5901
IMG_5900
IMG_5899
IMG_5898
IMG_5897
IMG_5896
IMG_5895
IMG_5894
IMG_5893
IMG_5892
IMG_5891
IMG_5889
IMG_5888
IMG_5886
IMG_5885
IMG_5884
IMG_5883
IMG_5882
IMG_5881
IMG_5880
IMG_5879
IMG_5877
IMG_5876
IMG_5875
IMG_5873
th ไทย
X