• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

     ในวันที่ 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน  ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  รวมทั้งคณะผู้ร่วมบริหาร ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าช่วงชั้น  และคณะครูตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดา
และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education ” ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมหลุยส์ มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโดย งานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

   ในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย ในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2559-2564
โดยหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายต่างๆโดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ อาทิ การเตรียมพร้อม HRM 4.0 (Human Resource Management 4.0) สำหรับบุคลากรในโรงเรียน บรรยายโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร การจัดการวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาทีมระบบโค้ชฟาและเมนเทอร์ และ “Experiential and Transformative Learning” บรรยายโดยอาจารย์ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์
ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาองค์กร บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ได้รับฟังข้อมูลและเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

DSC_2468
DSC_2472
DSC_2526
DSC_2536
DSC_2559
DSC_2566
DSC_2567
DSC_2581
DSC_2598
DSC_2698
DSC_2705
DSC_2836
DSC_2866
DSC_2318
DSC_2319
DSC_2327
DSC_2337
DSC_2339
DSC_2344
DSC_2351
DSC_2356
DSC_2370
DSC_2386
DSC_2418
DSC_2426
th ไทย
X