• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

สัปดาห์สุดท้ายสำหรับกิจกรรม ACEP SWIMMING ACADEMY 1/2020

                 สัปดาห์สุดท้ายสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรม ACEP SWIMMING ACADEMY 1/2020 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีการทดสอบพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ล่ะ LEVEL แบ่งการทดสอบ 2 ท่าว่ายตามกลุ่มผู้เรียน ซึ่งนักเรียนสามารถผ่านการทดสอบได้เป็นอย่างดี และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีการแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำ ณ สโมสรสระว่ายน้ำ ST. Peter Sport Club

                นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ACEP SWIMMING ACADEMY 2/2020 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการ อาคาร TRINITY

Academy ว่ายน้ำ 1_58.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_59.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_72.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_73.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_78.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 3_1.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_3.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_6.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_8.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_15.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_17.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_19.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_28.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_29.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_31.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 3_34.9.63_200908
Academy ว่ายน้ำ 1_1.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_7.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_16.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_18.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_27.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_29.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_41.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_43.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_44.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_53.9.63_200902
Academy ว่ายน้ำ 1_56.9.63_200902
th ไทย
X