• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเกีบรติบัตรเชิดชูกียรติ “ระบบหมู่ดี มีวินัยยอดเยี่ยม (Excellent for Discipline)” จากงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ เป็นการเชิญชวน สมาชิกลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนคาทอลิค ทั้งในและต่างประเทศมาทำกิจกรรมร่วมกัน มีลักษณะแตกต่างจากการเข้าค่ายลูกเสืออย่างสิ้นเชิง เพราะงานชุมนุมเป็นการให้ลูกเสือเลือกทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ ตามความสมัครใจ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผูกมิตร ผจญภัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการแข่งขันทักษะทางลูกเสือเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถเฉพาะตน รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตสาธารณะและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกเป็นสำคัญ โดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นทุกๆ 3 ปี

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4- 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายเชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารีจากสถานศึกษาคาทอลิคทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ  5,000  คน มาร่วมงานชุมนุม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ส่งลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 11 นาย และผู้กำกับ 1 ท่านเข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขประจำตัว หมายเหตุ
1 เปนเอก           วิสุทธิกุลพาณิชย์ Y.  9/1 766 ประธานรุ่น 6
2 พชร              เสริมพรวิวัฒน์ Y.  9/2 732 รองประธานรุ่น 6
3 ณัฐกันต์        พฤฒิจราย   Y.  9/3 772 รองประธานรุ่น 6
4 รัชชานนท์     พรรัตนคูณ   Y.  9/3 817 รองประธานรุ่น 6
5 สหณัฏฐ          พลายวิชิต Y.  8/1 122
6 ศิรวิศ               เจริญรัฐกาญจน์ Y.  8/3 85
7 ธีธัช                ยุทธนาวี   Y.  8/3 251
8 ชินกฤต          อัศวนิเวศน์   Y.  8/4 292
9 ชยังกร            จรรโลงศิริชัย   Y.  7/3 311
10 คณิน               หัตถการุณย์   Y.  7/4 326
11 นภัทร              ก่อสินเจริญ   Y.  7/4 762
12 ม.บุญเลิศ         ปุณยเวชสุนทร ผู้กำกับ

ผลงานของลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

1) ได้รับรางวัลเกีบรติบัตรเชิดชูกียรติ “ระบบหมู่ดี มีวินัยยอดเยี่ยม (Excellent  for   Discipline)”

โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้ากิจกรรมและหัวหน้าค่ายย่อยทั้ง 6 ค่ายย่อย มอบรางวัลดังกล่าวเพียงหมู่เดียว จากผู้เข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 5,000 คน

2) ได้รับรางวัล Village Award ศิลป์สร้างสรรค์  พระศาสนจักรไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านมิสซังสยาม ทั้ง 11 นาย

3) ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัย ระดับยอดเยี่ยม (Hero) ทั้ง 11 นาย

4)  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนค่ายย่อยที่ 6 ร่วมแสดงในกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ ณ arena

นอกจากนี้ด้วยความมีระเบียบวินัย และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน ทำให้ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 9 ทุกคน รวมทั้ง Mr. Pius, In-Sik  BAE   Former Principil of Geumok Middle School, KOREA ได้กล่าวชื่นชม พร้อมนำ Name card   แบดจ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 (25th World Scout Jamboree) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีในปี ค.ศ. 2023 และเข็มที่ระลึกลูกเสือจากประเทศเกาหลีมามอบให้ด้วย

ทั้งหมดนี้คือผลงานการสร้างชื่อเสียงที่สำคัญของลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 9 โดยลูกเสือกองร้อยพิเศษทุกคนได้ทำให้คณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้รู้จักและชื่นชม “โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” และนำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการเข้าร่วมงานชุมนุมมาแบ่งปันให้น้องๆและสร้างประโยชน์ให้กองลูกเสือของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าต่อไป

IMG_3690
IMG_3884
IMG_3885
IMG_3886
IMG_3887
IMG_3888
IMG_3889
IMG_3890
IMG_3892
IMG_3893
IMG_3894
IMG_3895
IMG_3896
IMG_3898

 

th ไทย
X