• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

24 Jul

ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว ระดับภาค

 เมื่อวันอังคารที่่ 23  กรกฎาคมที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการ ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ได้มอบหมายให้ มาสเตอร์บุญเลิศ  ปุณยเวชสุนทร ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ และ ลญ.ภวัต  จิรภาคย์ เป็นผู้แทนกองลูกเสือและลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวการเดินสวนสนาม ระดับภาค ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการส่งเสริมสนับสนุนงานตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ โดยเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศจากท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ   วิชยานุวัติ  ประธานในพิธี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
IMG_1508
IMG_1536
IMG_1537
IMG_1572
IMG_1522
IMG_1525
IMG_1538
IMG_1553
IMG_1555
IMG_1557
IMG_1559
IMG_1560
IMG_1562
IMG_1570
th ไทย
X