• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

19 Mar

ลูกเสือกองร้อยพิเศษผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือยุโรป 2020

     ตามที่งานลูกเสือ สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียนได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ส่งผู้แทนลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (European Jamboree 2020) จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศส่งลูกเสือเข้ารับการสอบคัดเลือกสถานศึกษาละ 2 คนรวมกว่า 200 สถานศึกษานั้น

     งานลูกเสือได้ทำการฝึกซ้อมและคัดเลือกผู้แทนลูกเสือกองร้อยพิเศษจำนวน 2 นายเข้าร่วมการสอบคัดเลือก ในประเภทผู้มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่า “ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสชัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์(European Jamboree 2020) ทั้ง 2 นาย และมีลำดับผลการสอบ ดังนี้

1. ลญ.สหณัฎฐ พลายวิชิต Y.8/1  ID 122
สอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
2.ลญ.เสฏฐากาญจน์ วงศ์ปรากฎ Y.8/1 ID 197
สอบได้อันดับที่ 5 ของประเทศ

     ทั้งนี้งานลูกเสือและลูกเสือกองร้อยพิเศษทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่เป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกด้าน ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ดูแลและให้การสนับสนุน ขอขอบใจประธานและรองประธานกองร้อยรุ่น 6 ที่ช่วยฝึกอบรมน้องและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ขอขอบใจลูกเสือกองร้อยพิเศษทุกคนที่ร่วมส่งแรงใจให้ สุดท้ายขอขอบใจและแสดงความยินดีกับลูกเสือกองร้อยพิเศษทั้งสองนายที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนครั้งสำคัญในครั้งนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือยุโรป 2020 Click Here

IMG_0493
IMG_0489
IMG_0444
IMG_0442
th ไทย
X