• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

03 Jul

ยินดีต้อนรับนักเรียนประจำกลับสู่หอพัก All Saints Dormitory “NEW NORMAL” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory พร้อมคณะครูดูแลนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนเข้าหอพัก   ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ทางงานนักเรียนประจำได้ตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ     พร้อมอบรมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของหอพักระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย การรับประทานอาหาร รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ

งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_9
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_10
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_0
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_1
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_2
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_3
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_4
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_5
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_6
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_7
เข้าหอ 63_๒๐๐๗๐๓_8
th ไทย
X