• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

มิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม

ในวันศุกร์ที่ 3สิงหาคม 2561 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคมและภาวนาเป็นพิเศษ ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้  โดยได้รับเกรียติจากบาทหลวง ธนัญชัย กิจสมัครเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน มาเป็นประธานประกอบพิธีมิสซา พิธีมิสซาบูชาจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.15 – 9.00 น. เริ่มพิธีด้วยเด็กช่วยมิสซาถือเทียน, ตามด้วยบาทหลวงประธานในพิธี และคณะภราดา หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้วภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณบาทหลวง ธนัญชัย กิจสมัครที่ให้เกรียติเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ พร้อมด้วย ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคลรองผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกแก่บาทหลวงประธานในพิธี จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาทหลวง ธนัญชัย กิจสมัครเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ประธานในพิธี,ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะภราดา,ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน,วงขับร้องประสานเสียง, แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้พิธีบูชามิสชาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไปอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์

ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

IMG_6319
IMG_6320
IMG_6322
IMG_6325
IMG_6329
IMG_6333
IMG_6334
IMG_6336
IMG_6341
IMG_6346
IMG_6349
IMG_6352
IMG_6355
IMG_6358
IMG_6359
IMG_6362
IMG_6364
IMG_6368
IMG_6369
IMG_6376
IMG_6379
IMG_6380
IMG_6382
IMG_6389
IMG_6390
IMG_6396
IMG_6403
IMG_6407
IMG_6409
IMG_6411
IMG_6413
IMG_6421
IMG_6423
IMG_6432
IMG_6435
IMG_6440
IMG_6442
IMG_6449
IMG_6456
IMG_6463
IMG_6467
IMG_6474
IMG_6477
IMG_6479
IMG_6485
IMG_6490
IMG_6495
IMG_6498
IMG_6503
IMG_6505
IMG_6508
IMG_6511
IMG_6514
IMG_6519
IMG_6531
IMG_6538
IMG_6540
IMG_6541
IMG_6542
IMG_6544
IMG_6546
IMG_6547
IMG_6548
IMG_6551
IMG_6553
IMG_6555
IMG_6557
IMG_6560
IMG_6561
IMG_6563
IMG_6564
IMG_6565
IMG_6568
IMG_6569
IMG_6571
IMG_6573
IMG_6575
IMG_6577
IMG_6579
IMG_6581
IMG_6583
IMG_6585
IMG_6588
IMG_6589
IMG_6591
IMG_6592
IMG_6594
IMG_6596
IMG_6601
IMG_6603
IMG_6608
IMG_6612
IMG_6617
IMG_6619
IMG_6621
IMG_6624
IMG_6628
IMG_6629
th ไทย
X