• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน รองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับภาค ประจำปีพ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส ที่ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาค  ประจำปีพ.ศ. 2562

Page 8 BP_Edit
ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทยได้มีมติให้ทำการคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเข้ารับรางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน  โดยการคัดเลือกจะพิจารณาแบ่งตามศึกษาธิการภาค  ภาคละ 1 รางวัล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาค  ประจำปีพ.ศ. 2562   ซึ่งท่านจะเดินทางไปรับรางวัลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ณ. เวทีกลางโรงเรียนนาคประสิทธิ์
th ไทย
X