• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ MUIC Excellence Entrance Track(MEET)

ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 -14.00 น  ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ MUIC Excellence Entrance Track(MEET) อย่างเป็นทางการ ร่วมกับโรงเรียนชั้นนำของประเทศกว่า 20 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญร่วมพิธีลงนาม นำโดย ภราดา.ดร.พิสูตร วาปีโส ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ม.ธีรทัศน์. เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และมิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยพิธีลงนามจัดระหว่างเวลา10.00-14.00 น ณ. ห้องจรินทร์ยารัศมี ชั้น3  อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตศาลายา

วัตถุประสงค์การลงนามในครั้งนี้ เพื่อจัดสรรโควต้าการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพและผลการเรียนดี รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆร่วมกันระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติมหิดล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
MOU_180907_0001
MOU_180907_0003
MOU_180907_0004
MOU_180907_0005
MOU_180907_0006
MOU_180907_0007
MOU_180907_0008
MOU_180907_0009
MOU_180907_0010
MOU_180907_0011
MOU_180907_0012
MOU_180907_0013
MOU_180907_0014
MOU_180907_0015
MOU_180907_0016
MOU_180907_0017
MOU_180907_0018
MOU_180907_0019
MOU_180907_0020
MOU_180907_0021
MOU_180907_0023
th ไทย
X