• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

01 Nov

พิธีมิสซาสุวรรณสมโภชการปฎิญานตน ของ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน และพิธีมิสซาสุวรรณสมโภชการปฎิญานตน ของ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ โยมีตัวแทนนักเรียนคาทอลิกนักเรียนหอพัก All Saints Domitoryและตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องเป็นตัวแทนร่วมพิธีมิสซา โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงหลุยส์ธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน เป็นประธานประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.15 – 9.00 น. เริ่มพิธีด้วยเด็กช่วยมิสชาถือเทียน, ตามด้วยบาทหลวง ประธานในพิธี และคณะภราดา หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว เป็นพิธีแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ โดยมีมิสบังอร สมอุดร เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรท่านผู้อำนวยการ จากนั้น เป็นพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ โดยมีลำดับดังนี้

  • บาทหลวงหลุยส์ธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน
  • มิสณาตยาณี บางศิริ ผู้แทนผู้ร่วมบริหารและครูไทย
  • มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี ผู้แทนผู้ร่วมบริหารและครูไทย
  • มิสกานดา ลือกาญจนวานิช ผู้แทนครูไทย
  • Mr. Daniel Jacob ผู้แทนครูต่างชาติ
  • Mr. David Sheehan ผู้แทนครูต่างชาติ
  • นายสมาธิ สดแสงเทียน ผู้แทนนักเรียน
  • คุณธนิดา คุปกาญจนา ผู้แทนผู้ปกครองคาทอลิก
  • และผู้แทนบุคลากร

จากนั้นได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้ว ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณบาทหลวงหลุยส์ธนันชัย กิจสมัคร ที่ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ พร้อมด้วย ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกแก่บาทหลวงประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาทหลวงหลุยส์ธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ประธานในพิธี , ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ, คณะภราดา, ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, นักขับร้องประสานเสียง, แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้พิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไปอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี
ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ มารีย์ ฯและนักบุญทั้งหลายของพระเจ้า ในโอกาสสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ครบ 50 ปี ชีวิตนักบวช ของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ท่านผู้อำนวยการ ขอพระพรของพระเจ้าได้ทรงโปรดอำนวยพระพรอันอุดมให้ท่าน เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทานของพระเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึงความรักในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า มีพระคุณพระพรของพระองค์ โดยเฉพาะ ด้านสุขภาพที่แข็งแรง เพื่ออุทิศตนทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามแผนการของพระเจ้า และขอพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

DSC_8157
DSC_8158
DSC_8159
DSC_8160
DSC_8161
DSC_8162
DSC_8163
DSC_8164
DSC_8166
DSC_8167
DSC_8169
DSC_8171
DSC_8172
DSC_8173
DSC_8176
DSC_8181
DSC_8182
DSC_8184
DSC_8186
DSC_8191
DSC_8193
DSC_8194
DSC_8195
DSC_8196
DSC_8198
DSC_8199
DSC_8200
DSC_8201
DSC_8202
DSC_8203
DSC_8205
DSC_8206
DSC_8207
DSC_8208
DSC_8209
DSC_8210
DSC_8211
DSC_8212
DSC_8214
DSC_8215
DSC_8216
DSC_8220
DSC_8221
DSC_8222
DSC_8224
DSC_8226
DSC_8228
DSC_8229
DSC_8231
DSC_8233
DSC_8234
DSC_8235
DSC_8238
DSC_8241
DSC_8246
DSC_8247
DSC_8254
DSC_8255
DSC_8257
DSC_8139
DSC_8140
DSC_8141
DSC_8142
DSC_8145
DSC_8146
DSC_8147
DSC_8149
DSC_8151
DSC_8152
DSC_8153
DSC_8154
DSC_8155
DSC_8156
th ไทย
X