• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 End of the School Year Holy Mass 2019

ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน เป็นประธานประกอบพิธีมิสซาในครั้งนี้ พิธีมิสซาบูชาจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.15 – 9.00 น. เริ่มพิธีด้วยเด็กช่วยมิสชาถือกางเขนและเทียน,ตามด้วยบาทหลวง ประธานในพิธี และคณะภราดา หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณบาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย ที่ให้เกียรติมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ บาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน, ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ,คณะภราดา,ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร,ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน,นักขับร้องประสานเสียง,แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้พิธีบูชามิสชาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไปอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

DSC_7346
DSC_7352
DSC_7356
DSC_7364
DSC_7367
DSC_7370
DSC_7372
DSC_7375
DSC_7379
DSC_7383
DSC_7384
DSC_7386
DSC_7392
DSC_7393
DSC_7396
DSC_7398
DSC_7400
DSC_7402
DSC_7403
DSC_7405
DSC_7406
DSC_7409
DSC_7411
DSC_7412
DSC_7415
DSC_7416
DSC_7421
DSC_7425
DSC_7426
DSC_7427
DSC_7428
DSC_7432
DSC_7433
DSC_7435
DSC_7437
DSC_7439
DSC_7442
DSC_7443
DSC_7445
DSC_7448
DSC_7451
DSC_7453
DSC_7455
DSC_7456
DSC_7457
DSC_7458
DSC_7459
DSC_7460
DSC_7461
DSC_7462
DSC_7464
DSC_7465
DSC_7470
DSC_7474
DSC_7475
DSC_7478
DSC_7481
DSC_7483
DSC_7486
DSC_7492
DSC_7344
th ไทย
X