• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนกันยายน

ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.15 – 9.00 น. งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนกันยายนโอกาสฉลองวันแม่พระบังเกิดในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน มิสซาปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวของมาสเตอร์ ภคพงศ์ เหล่ายนขาม ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว คือนายมานิตย์  เหล่ายาขาม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาผู้ซึ่งเป็นบิดาของมาสเตอร์ ภคพงศ์ เหล่ายนขาม โดยได้รับเกียรติจาก บาดหลวงหลุยส์ธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน มาเป็นประธานในพิธีมิสชา

            พิธีมิสซาบูชาจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity หลังพิธี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณประธานในพิธี เเละภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบมอบของที่ระลึก หลังจากนั้น ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

            ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาดหลวงหลุยส์ธนันชัย กิจสมัคร ประธานในพิธี,  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ, ผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกหน่วยงานทุกส่วนที่ให้ทำให้พิธีบูชามิสชาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไปอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี

            งานอภิบาลขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า และครอบครัวของมาสเตอร์ ภคพงศ์ เหล่ายนขาม ให้ได้รับความคุ้มครองดูและเป็นพิเศษจากพระแม่มารีย์ ขอพระเจ้าอวยพระพร

DSC_4899
DSC_4973
DSC_4967
DSC_4890
DSC_4975
DSC_4983
DSC_4981
DSC_4976
DSC_4987
DSC_4931
DSC_4990
DSC_4991
DSC_4989
DSC_4972
DSC_4969
DSC_4968
DSC_4962
DSC_4965
DSC_4960
DSC_4959
DSC_4938
DSC_4939
DSC_4940
DSC_4941
DSC_4943
DSC_4947
DSC_4950
DSC_4952
DSC_4954
DSC_4955
DSC_4958
DSC_4937
DSC_4915
DSC_4932
DSC_4934
DSC_4928
DSC_4927
DSC_4926
DSC_4925
DSC_4924
DSC_4903
DSC_4904
DSC_4906
DSC_4910
DSC_4917
DSC_4918
DSC_4920
DSC_4922
DSC_4902
DSC_4901
DSC_4898
DSC_4888
DSC_4887
DSC_4885
DSC_4883
DSC_4908
DSC_4881
th ไทย
X