• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน และพิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน และพิธีมิสซาอุทิศส่วนบุญกุศล แด่ ยอแซฟ อนุชา วาปีโส และนายสุเมธ ศิริกุลวัฒนวงศ์ ที่ได้ล่วงลับไป ซึ่งเป็นน้องชายของ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และเป็นบิดาของนายรวิสุทธิ์ วาปีโส นักเรียนชั้น Year 10/2 และเป็นบิดาของนายกฤตบุญ ศิริกุลวัฒนวงศ์ นักเรียนชั้น Y.10/3 และเด็กหญิงอภิญา ศิริกุลวัฒนวงศ์ นักเรียนชั้น Y.8/2 ตามลำดับ ขอพระบิดาเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของเขาสู้อ้อมพระหัตถ์อันทรงพระเมตตาของพระองค์ ซึ่งพระคริสต์เจ้าได้ทรงไถ่กู้ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ จะได้รับการกลับคืนชีพใหม่ในความรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดร โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงสเตเฟนวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน เป็นประธานประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โดนจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.15 – 9.00 น. เริ่มพิธีด้วยเด็กช่วยมิสชาถือเทียน, ตามด้วยบาทหลวง ประธานในพิธี และคณะภราดา หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณบาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัยที่ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ พร้อมด้วย ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกแก่บาทหลวงประธานในพิธี จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาทหลวงสเตเฟน วุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ประธานในพิธี , ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะภราดา, ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, นักขับร้องประสานเสียง, แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้พิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไปอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี
ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ มารีย์ ฯและนักบุญทั้งหลายของพระเจ้า ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

IMG_9400
IMG_9404
IMG_9408
IMG_9410
IMG_9414
IMG_9416
IMG_9419
IMG_9420
IMG_9421
IMG_9423
IMG_9424
IMG_9425
IMG_9426
IMG_9427
IMG_9429
IMG_9430
IMG_9431
IMG_9439
IMG_9442
IMG_9450
IMG_9453
IMG_9455
IMG_9458
IMG_9460
IMG_9464
IMG_9473
IMG_9474
IMG_9476
IMG_9479
IMG_9481
IMG_9484
IMG_9486
IMG_9487
IMG_9491
IMG_9493
IMG_9495
IMG_9498
IMG_9504
IMG_9506
IMG_9512
IMG_9525
IMG_9528
IMG_9532
IMG_9544
IMG_9555
IMG_9557
IMG_9561
IMG_9563
IMG_9566
IMG_9567
IMG_9568
IMG_9570
IMG_9573
IMG_9575
IMG_9577
IMG_9578
IMG_9580
IMG_9581
IMG_9582
IMG_9585
IMG_9587
IMG_9588
IMG_9590
IMG_9596
IMG_9598
IMG_9604
IMG_9606
IMG_9607

th ไทย
X