• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมิสซาขอบพระคุณ และพิธีสดุดี โอกาส 73 ปี การสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี “ผู้ให้การศึกษาเด็กๆ และเยาวชน” Ceremony to Celebrate 73rd Anniversary of Canonization of St. Louis Marie Grignion de Montfort

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมิสซาและพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาส 73 ปี การสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี “ผู้ให้การศึกษาเด็ก ๆ และเยาวชน” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอาเวมารีอา          โดยเริ่มจากพิธีมิสซาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า จากนั้นต่อด้วยพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีตัวแทนนักเรียนกล่าวบทสดุดี 3 ภาษา ได้แก่

เด็กหญิงรัตนประภา พึ่งพระรัตนตรัย  Y 6/1  ID 971 ผู้กล่าวบทสดุดีภาษาไทย

เด็กหญิงเอญาดา พฤกษางกูร Y.8/2 ID 1368 ผู้กล่าวบทสดุดีภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงอวิรดา กิจรุ่งรัตนกุล Y.7/2 ID 691 ผู้กล่าวบทสดุดีภาษาจีน

หลังกล่าวบทสดุดีจบแล้วได้เชิญบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีนประธานในพิธีฯ ประกอบพิธีสดุดีนักบุญหลัยส์ มารีฯ โดยเริ่มจากสวดภาวนาด้วยบทภาวนาโอกาสระลึกถึงการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ หลังจากนั้นภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณ ประธานในพิธี และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีฯและมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี

จากนั้น บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ประธานในพิธีถวายมาลัยกร ตามด้วยคณะภารดา และตัวแทนขึ้นถวายมาลัยกรในครั้งนี้ ได้แก่

ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย                                                  ผู้อำนวยการ

ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะศิริมงคล                                 รองผู้อำนวยการ

ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา                                         รองผู้อำนวยการ

คุณรุ่งโรจน์ ทิพย์วโรรส                                              คณะสมาคมผู้ปกครองและครู

คุณกฤติกร ไทยแหลมทอง                                         คณะสมาคมผู้ปกครองและครู

คุณวรพร แหยมโต                                                     คณะสมาคมผู้ปกครองและครู

คุณจิตมา โถคสมบัติ                                                  คณะสมาคมผู้ปกครองและครู

คุณอริสา โฉมยา                                                       คณะสมาคมผู้ปกครองและครู

มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี                                           คณะผู้ร่วมบริหาร

มิสณาตยาณี บางศิริ                                                  คณะผู้ร่วมบริหาร

มิสสิริพร ศรีสมวงษ์                                                   คณะผู้ร่วมบริหาร

MR.Marcin Kempka                                               คณะผู้ร่วมบริหาร

มิสรฐา สุพัตผล                                                        คณะผู้ร่วมบริหาร

มิสสุวารี แซ่โง้ว                                                        ผู้แทนครูไทย

คุณนราภรณ์ พิพิธรังษี                                               ผู้แทนผู้ปกครอง

กฤตานนท์ มาอุทธรณ์                                               ประธานนักเรียน

นางนุชนาด ผลเจริญ                                                 ผู้แทนพนักงาน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ประธานในพิธี, ขอขอบพระคุณภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัยผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน  ที่มีส่วนช่วยให้พิธีมิสซาและพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาสครบรอบ 73 ปีแห่งการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญ ขอบพระคุณภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา และภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะศิริมงคล รองผู้อำนวยการ ที่ช่วยให้คำแนะนำตลอดจน มีส่วนช่วยคณะครูในการเตรียมงานและให้กำลังใจคณะครูที่ทำงาน ขอบคุณคณะครูที่มีส่วนช่วยในการเตรียมงานทุก ๆ ส่วน ขอบคุณคณะครูที่จัดดอกไม้, ทีมงานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสด, นักขับร้อง, พิธีการและพิธีกร, สภานักเรียน, กองร้อยพิเศษ, คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการเตรียมสถานที่และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า ขอคุณคณะสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, ผู้ปกครองคาทอลิก, ที่มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงเรียนในการสนับสนุกกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ

ท้ายที่สุดนี้ขอท่านนักบุญหลุยส์ มารี ฯ โปรดอำนวยพระพรในน้ำใจดีของทุกท่าน ให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยพระพรแห่งความรัก ความชื่นชมยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพร่างกายและกิจการงานที่ทำ ดำเนินชีวิตด้วยใจที่เมตตา ตามจิตารมย์ของนักบุญหลุยส์ ฯ

ด้วยรักในพระคริสตเจ้า

 

DSC01749
DSC01750
DSC01759
DSC01761
DSC01765
DSC01768
DSC01769
DSC01771
DSC01772
DSC01777
DSC01778
DSC01779
DSC01784
DSC01786
DSC01792
DSC01793
DSC01802
DSC01804
DSC01805
DSC01811
DSC01812
DSC01814
DSC01821
DSC01823
DSC01829
DSC01832
DSC01833
DSC01837
DSC01839
DSC01842
DSC01844
DSC01846
DSC01849
DSC01860
DSC01864
DSC01865
DSC01866
DSC01869
DSC01871
DSC01874
DSC01879
DSC01880
DSC01883
DSC01888
DSC01890
DSC01895
DSC01898
DSC01899
DSC01902
DSC01906
DSC01907
DSC01915
DSC01916
DSC01917
DSC01918
DSC01919
DSC01921
DSC01923
DSC01926
DSC01928
DSC01941
DSC01944
DSC01948
DSC01952
DSC01954
DSC01956
DSC01962
DSC01964
DSC01968
DSC01970
DSC01972
DSC01976
DSC01980
DSC01982
DSC01986
DSC01987
DSC01995
DSC02000
DSC02011
DSC02016
DSC02031
DSC02033
DSC02034
DSC02035
DSC02036
DSC02038
DSC02039
DSC02040
DSC02041
DSC02042
DSC02044
DSC02045
DSC02047
DSC02049
DSC02051
DSC02054
DSC02055
DSC02057
DSC02069
DSC02077

th ไทย
X