• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในรายการ “BORN TO BE THE STAR”

Friday 4th August 2017

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในรายการ “BORN TO BE THE STAR” ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซอยพหลโยธิน 30 จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้มีมาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น, มิสเยาวลักษณ์  โตประทีป เป็นคุณครูผู้ดูแล ซึ่งมีนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ชาย 24 หญิง 13 โดยมีรายการที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้  ฟรีสไตล์ 50 ม., เกาะโฟมเตะเท้า 25 ม., กรรเชียง 25 ม., ผีเสื้อ 25 ม., กบ 25 ม., ฟรีสไตล์ 25 ม., ผลัดผีเสื้อ 2×25 ม.,  ผลัดเกาะโฟมเตะเท้า 2×25 ม., ผลัดกบ 2×25 ม., ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 ม.  ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาว่ายน้ำจากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถคว้าเหรียญรางวัลรวม 21 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 50 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคลแบ่งตามรุ่นอายุ ชาย – หญิง จำนวน 8 ใบ ดังนี้

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 3 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กชายณเปรม   ลีลาไชยสกุล Y.1/3  ID. 1213

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 8 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กชายณัฐวัศภ์  ลือบัณฑิตกุล  Y. 2/3  ID. 1122

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 8 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กชายรุ่งเกียรติ  ยิ่งแจ่มศิริ Y. 3/3  ID. 989

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 5 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เชาว์วรวิญญู Y. 4/6   ID. 662

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 8 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กหญิงเกสรา เชาว์วรวิญญู Y. 6/2   ID. 226

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 5 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กหญิงสิริภัทร  ล้อทอง Y. 6/4   ID. 237

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 5 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กหญิงเบญญาภา  เดชะนุพัทธ์ Y. 7/2   ID. 747

ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 3 จำนวน 1 ใบ ได้แก่เด็กชายภัคพล  เจศรีชัย Y. 7/3   ID. 729

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 648 คน นักกีฬาชาย 412 นักกีฬาหญิง 236 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับคะแนนรวมทีมสโมสรอันดับที่ 6 จากจำนวนสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 71 สโมสร

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์   เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ให้การสนับสนุน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM

DSC_0002
DSC_0005
DSC_0007
DSC_0017
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0028
DSC_0029
DSC_9803
DSC_9807
DSC_9809
DSC_9812
DSC_9820
DSC_9824
DSC_9827
DSC_9828
DSC_9833
DSC_9835
DSC_9837
DSC_9839
DSC_9841
DSC_9843
DSC_9846
DSC_9848
DSC_9852
DSC_9855
DSC_9857
DSC_9861
DSC_9867
DSC_9876
DSC_9878
DSC_9881
DSC_9883
DSC_9889
DSC_9896
DSC_9900
DSC_9902
DSC_9904
DSC_9908
DSC_9914
DSC_9921
DSC_9926
DSC_9929
DSC_9932
DSC_9936
DSC_9938
DSC_9939
DSC_9943
DSC_9948
DSC_9951
DSC_9954
DSC_9958
DSC_9961
DSC_9966
DSC_9974
DSC_9979
DSC_9985
DSC_9987
DSC_9989
DSC_9996
DSC_9758
DSC_9759
DSC_9760
DSC_9762
th ไทย
X