• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬาได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ชาย)  และการแข่งขันวิ่ง Battle Circuit Running (หญิง) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้นักเรียนที่มีใจรักกีฬาได้แสดงความสามารถและทักษะเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง มีความอดทน ฝึกการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และด้านกีฬา โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันและรายชื่อนักกีฬายอดเยี่ยม >>> Cilck Here

และในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมอบถ้วย และเหรียญรางวัลแสดงความยินดีให้กับนักเรียน โดยมี ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนในทุกๆด้านเป็นอย่างดีตลอดมา  และขอขอบคุณคุณครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้กิจกรรมสำเร็จและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0001
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0002
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0003
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0004
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0005
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0006
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0007
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0008
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0009
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0010
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0011
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0012
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0013
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0014
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0015
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0016
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0017
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0018
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0019
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0020
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0021
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0022
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0023
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0024
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0025
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0026
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0027
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0028
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0029
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0030
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0031
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0032
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0033
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0034
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0035
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0036
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0037
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0038
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0039
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0040
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0041
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0042
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0043
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0044
รับรางวัลกีฬาห้อง_190718_0045
th ไทย
X