• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 10 ,พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ,พิธีแต่งตั้งประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 10

           จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของเข็มตราโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล และการเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงชั้นสูงสุดของโรงเรียน จึงให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตัวเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง โดยมีนักเรียน Year 10 เข้าร่วมพิธีจำนวน 50 คน  พิธีการเริ่มจากขบวนแห่ ไม้กางเขน เทียน และเข็มตรา จากนั้นท่านผู้อำนวยการได้จุดเทียนบูชาแม่พระ และประกอบพิธีประดับเข็มวิทยฐานะให้แก่นักเรียน Year10   ประธานสภานักเรียน ปี 2563 ได้นำกล่าวคำปรัญชญาและปณิธานอัสสัมชัญ

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

           ในวันวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.20-10.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิไตยให้แก่นักเรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของการเลือกตั้งจากสถานการณ์จริง
3. เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานสภานักเรียน
และการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครได้นำเครื่องลงคะแนนเสียงอิเลคโทรนิคมาใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเสียงและประมวลผลการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว ซึ่งพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ เบอร์ 1 พรรค New Normal ได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 346 คะแนน คิดเป็น 51.72 และได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธ์  สุขชัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายกฤตานนท์        มาอุทธรณ์                    ID 1018            ชั้น 11/1            หัวหน้าพรรค
 2. นางสาวสิริน            สาระกุล                        ID 357             ชั้น 11/1             รองหัวหน้าพรรค
 3. นางสาววิศัลย์ศยา    สหกิจภิญโญ                ID 539              ชั้น 11/1            เหรัญญิก
 4. นายปัณณวิชญ์        โชติวรชัยพงศ์               ID 755             ชั้น 10/3            ประชาสัมพันธ์
 5. นางสาวอรชพร        พรสวัสดิภักดิ์                 ID 609             ชั้น 11/2            กิจกรรม            
 6. นายอนุ                                                       ID 1417           ชั้น 11/1            วิชาการ
 7. นางสาวชีเวน           ลี                                 ID 933              ชั้น 10/3            ปฏิคม
 8. นายฐปน                 จินาเพ็ญ                             ID 442               ชั้น 11/2              ประสานงาน

พิธีแต่งตั้งประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 7

          งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีแต่งตั้งประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มจากการประกาศเกียรติคุณลูกเสือกองร้อยพิเศษที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย

1.นายเปนเอก วิสุทธิกุลพาณิชย์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาครและเป็นตัวแทนจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะประกาศผลในเดือนสิงหาคมนี้

 1. ลญ.สหณัฎฐ พลายวิชิต สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 โครงการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 2. ลญ.เสฏฐากาญจน์ วงศ์ปรากฎ สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 5 โครงการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

-จากนั้นประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ลญ.เปนเอก  วิสุทธิกุลพานิชย์ กล่าวรายงานสรุปผลงานปีการศึกษา 2562  และพิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายวิชาพิเศษ “ผู้ฝึกสอน” และเกียรติบัตรให้กับลูกเสือกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 6 จำนวน 11 นาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. ลญ.เปนเอก วิสุทธิกุลพาณิชย์ 2. ลญ.พชร             เสริมพรวิวัฒน์
 2. ลญ.ภูมิพัฒน์ คุ้มครองวงศ์ 4. ลญ.รัชชานนท์   พรรัตนคูณ
 3. ลญ.ณัฐกัณต์ พฤฒิจราย 6. ลญ.ชัยธัช           สุรเลิศรังสรรค์
 4. ลญ.ศิรวิชญ์ ศรีวิริยานนท์ 8. ลญ.ภัคพล          เจศรีชัย  
 5. ลญ.อนันต์ธัช ชลฤดีไพศาล 10.ลญ.พรรณวัชร   สุวณิชสกุล
 6. ลญ.ณธร จิณณวาโส

และพิธีมอบตำแหน่งประธานกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติประดับเข็มตำแหน่งประธานและรองประธาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกเสือกองร้อยพิเศษ  ตามรายชื่อดังนี้

ประธานกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 7                    ลญ.สหณัฎฐ                   พลายวิชิต          Y.9/1

รองประธานกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 7              ลญ.เสฏฐากาญจน์           วงศ์ปรากฎ         Y.9/1

รองประธานกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 7              ลญ.วุทธิชาติ                   ปัญญาสาคร       Y.9/2

รองประธานกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 7              ลญ.ธีธัช                         ยุทธนาวี            Y.9/3

จากนั้นลูกเสือกองร้อยพิเศษทุกคนร่วมกันท่องกฎของลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความยืนยันในการปฏิบัติตน ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือตลอดไป

DSC02726
DSC02727
DSC02728
DSC02730
DSC02731
DSC02732
DSC02736
DSC02737
DSC02740
DSC02741
DSC02744
DSC02748
DSC02749
DSC02750
DSC02755
DSC02757
DSC02763
DSC02765
DSC02767
DSC02768
DSC02769
DSC02771
DSC02776
DSC02782
DSC02783
DSC02713
DSC02714
DSC02715
DSC02716
DSC02718
DSC02721
DSC02722
DSC02723
DSC02724
DSC02725

DSC02811
DSC02813
DSC02815
DSC02818
DSC02820
DSC02821
DSC02824
DSC02825
DSC02826
DSC02828
DSC02831
DSC02832
DSC02833
DSC02835
DSC02836
DSC02839
DSC02845
DSC02848
DSC02851
DSC02853
DSC02854
DSC02858
DSC02860
DSC02864
DSC02866
DSC02867
DSC02869
DSC02872
DSC02873
DSC02875
DSC02877
DSC02879
DSC02881
DSC02883
DSC02885
DSC02889
DSC02890
DSC02894
DSC02900
DSC02904
DSC02907
DSC02908
DSC02784
DSC02787
DSC02793
DSC02795
DSC02800
DSC02803
DSC02806
DSC02807
DSC02809

DSC02934
DSC02935
DSC02936
DSC02937
DSC02938
DSC02940
DSC02942
DSC02943
DSC02946
DSC02949
DSC02955
DSC02957
DSC02959
DSC02961
DSC02963
DSC02967
DSC02968
DSC02975
DSC02980
DSC02981
DSC02982
DSC02984
DSC02987
DSC02990
DSC02912
DSC02915
DSC02917
DSC02919
DSC02924
DSC02927
DSC02928
DSC02931
DSC02932
DSC02933
th ไทย
X