• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ ACEP แสดงวิทยฐานะของนักเรียนระดับชั้น Year 10 ประจำปีการศึกษา 2560

Friday 16th June 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ ACEP แสดงวิทยฐานะของนักเรียนระดับชั้น Year 10 ซึ่งถือเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักเรียนกระทำการอันใด อันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารในการประดับเข็มตราสัญลักษณ์ ACEP ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 10

และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า นักศึกษาแพทย์อภิสพล  อินทรครรชิต ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 มากล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจในการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จากนั้นท่านประธานในพิธีได้ให้โอวาท และมีพิธีการต้อนรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดยพี่ Year 11-12 ปิดท้ายด้วยการบูม ACEP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกันในรั้ว ACEP แห่งนี้

ความหมายของเข็มตราสัญลักษณ์

โล่ หรือ Cost of Arms ที่อยู่ในใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถายันคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

ส่วนที่ 1 A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทามารีอา” Maria เป็นชื่อพระมารดาของพระเยซูคริสต์ ช่อดอกซ่อนกลิ่นขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ โดยอีกนัยหนึ่ง A.M. ย่อมาจาก Alma Mater (ภาษาลาติน) หรือภาษาอังกฤษว่า Mother College หมายความว่าสถาบันเราเปรียบประดุจบ้านเกิดของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา จะรักสถาบันเปรียบประดุจผู้บังเกิดเกล้าของเรา

ส่วนที่ 2 เป็นรูปเรือใบ ซึ่งเปรียบได้กับ “นาวาชีวิต” ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลม และแสงแดด ไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”

ส่วนที่ 3 มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึงแสดงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา กับแสดงแห่งปัญญา จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกันเป็นดวง ประทีป ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา

ส่วนที่ 4 เป็นเครื่องหมาย DS (ตัวย่อจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่า จะทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พระเจ้า เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis Marie Grignion De Montfort) ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง

D หรือ Divinity หมายถึงศาสนา ซึ่งเราทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ

เครื่องหมายไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก และความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก ที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์

S หรือ Science หมายถึงวิทยาการ ความรู้ที่ทำให้เรามีเหตุผล เราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้อยู่เสมอ ยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมากขึ้นเท่าได เราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากขึ้นเท่านั้น

พวงดอกไม้ที่ประดับโล่ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีให้เชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

DSC_2798
DSC_2773
DSC_2786
DSC_2851
DSC_2803
DSC_2810
DSC_2817
DSC_2847
DSC_2829
IMG_0199
DSC_2833
DSC_2835
DSC_2839
DSC_2845
DSC_2843
DSC_2853
DSC_2855
IMG_0197
IMG_0202
IMG_0211
IMG_1212
IMG_9097
IMG_9102
IMG_9113
IMG_9115
DSC_2864
DSC_2875
DSC_2870
DSC_3098
DSC_3109
IMG_9122
IMG_9124
IMG_9129
DSC_3133
DSC_3208
DSC_3137