• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีการแต่งตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2560

Friday 16th June 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีการแต่งตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ACEP GAMES 2017 ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
3. เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา และภูมิใจในผลงานของตนเอง
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ACEP GAMES 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 งานกีฬาได้ทำการคัดเลือกประธานสีซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สี โดยได้รับเกียรติจากภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มอบธงประจำสี และนำกล่าวคำปฏิญาณตน โดย Mr. David  Baker ตัวแทนนักกีฬาอาวุโส ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวโชษิตา               ว่องชาญกิจ           Y.11/3                   ประธานสีเขียว

นายทวีพร                         กีรติอรัญกุล          Y.11/3                   ประธานสีแดง

นายณัฐธัญ                       สมุทรพาณิช         Y.11/2                   ประธานสีเหลือง

นายปฏิพล                       บุณยะเวชชีวิน     Y.11/3                   ประธานสีน้ำเงิน

DSC_2688
DSC_2691
DSC_2697
DSC_2700
DSC_2701
DSC_2702
DSC_2704
DSC_2711
DSC_2714
DSC_2720
DSC_2723
DSC_2735
DSC_2737
DSC_2740
DSC_2743
DSC_2748
DSC_2753
DSC_2758