• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 27 พฤษจิกายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ต้อนรับคณะข้าราการและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม 5 อาคาร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร Trinity เวลา 15.30-17.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก

นายสมคิด จันทมฤก    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้กำกับ สน.โคกขาม

ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่1

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร

นายอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร

 

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย รองผู้อำนวยการอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าและหน่อยงานราชการ และเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการวางแผน แบ่งขอบเขตและลงรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์

IMG_7610
IMG_7611
IMG_7622
IMG_7624
IMG_7628
IMG_7629
IMG_7633
IMG_7636
IMG_7640
IMG_7641
IMG_7644
IMG_7658
IMG_7660
IMG_7666
IMG_7671
IMG_7676
IMG_7677
IMG_7678
IMG_7680
IMG_7684
IMG_7685
IMG_7687
IMG_7688
IMG_7689
IMG_7693
IMG_7695
IMG_7697
IMG_7698
IMG_7703
IMG_7706
IMG_7710
IMG_7711
IMG_7712
IMG_7713
IMG_7715
IMG_7716
IMG_7718
IMG_7719
IMG_7722
IMG_7729
IMG_7733
IMG_7737
IMG_7742
IMG_7744
IMG_7748
IMG_7757
IMG_7758
IMG_7765
IMG_7773
IMG_7775
IMG_7776
IMG_7778
IMG_7787
IMG_7802
IMG_7817
IMG_7833
IMG_7836
IMG_7845
IMG_7847
IMG_7868
IMG_7875
IMG_7882
IMG_7888
IMG_7907
IMG_7912
IMG_7919
IMG_7925
IMG_7932
IMG_7935
IMG_7937
IMG_7940
IMG_7944
IMG_7949

 

th ไทย
X