• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ประชุมฝ่ายธุรการ – การเงิน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 ฝ่ายการเงินได้มีการประชุม ร่วมกับ ภราดาพัชราปกรณ์   ลังบุปผา รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสณาตยาณี  บางศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน คุณรชานนท์ เอี่ยมลออ ผู้ตรวจสอบบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมด้วยฝ่ายการเงิน โดยได้มีการวางแผนการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านระบบ Checker เพื่อความสะดวกกับผู้ปกครอง การวางแผนการชำระคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของฝ่ายการเงิน และสามารถตรวจสอบได้

S__137592834
ภาพที่ 1
S__137592842
S__137592841
S__137592840
S__137592839
S__137592838
S__137592836
th ไทย
X