• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมผู้ปกครอง ดับชั้น Y.1 – Y.12 ปีการศึกษา 2563

ด้วยนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง  เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ประจําปีการศึกษา 2563 โดยรูปแบบเป็นการพบครูประจําชั้นและครูประจําวิชาเป็นรายบุคคลเพื่อพูดคุยร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการประชุมมีดังนี้

1.เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเกณฑ์
การประเมินผลของครูประจําวิชา  รวมทั้งแนวการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านวิชาการและทักษะต่างๆ

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยปรึกษาหารือกับคุณครูประจําชั้นและคุณครูประจําวิชาร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียน
โดยการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น Year 1 – Year 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา 

โดยผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม  ตามกำหนดการ แต่ละระดับชั้น  ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1            วันอังคารที่  8  กันยายน 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3         วันศุกร์ที่  2  ตุลาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            วันจันทร์ที่  5 ตุลาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6        วันอังคารที่  6  ตุลาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            วันพุธที่  7  ตุลาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           วันพฤหัสบดีที่  8  ตุลาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           วันอังคารที่  29  กันยายน 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           วันพุธที่  30  กันยายน 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6        วันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม 2563

DSC06133
DSC07112
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_0
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_1
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_4
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_5
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_6
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_3
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_10
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_7
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_8
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_9
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_11
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_12
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_13
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_2
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_14
DSC06160
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_15
DSC06121
DSC06124
DSC06138
DSC06143
DSC06154
DSC06159
DSC07103
DSC07107
DSC07110
DSC07111
DSC06631
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_36
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_37
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_38
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_39
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_40
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_41
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_42
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_43
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_44
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_45
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_46
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_47
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_54
DSC06106
DSC06109
DSC06110
DSC06112
DSC06115
DSC06194
DSC06196
DSC06197
DSC06202
DSC06651
DSC06659
DSC06666
DSC06670
DSC06678
DSC06735
DSC06741
DSC06744
DSC06745
DSC06748
DSC06750
DSC06755
DSC06758
DSC06759
DSC06761
DSC07038
DSC07041
DSC07044
DSC07047
DSC07049
DSC07050
DSC07053
DSC07060
DSC07062
DSC07068
DSC07069
DSC07079
DSC07091
DSC07093
DSC07095
DSC07096
DSC07133
DSC07135
DSC07147
DSC07152
DSC07158
DSC07159
DSC07162
DSC07163
DSC07182
DSC07191
DSC07206
DSC07212
DSC07216
DSC07221
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_16
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_17
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_18
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_19
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_20
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_21
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_22
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_23
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_24
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_25
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_26
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_27
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_28
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_29
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_30
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_31
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_32
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_33
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_34
ประชุมผู้ปกครองY.2-3_๒๐๑๐๑๒_35
th ไทย
X