• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

17 Jul

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory 2020

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนประจำ โดยภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ และคณะครูดูแลนักเรียนประจำ เพื่อให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจในระเบียบ และการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำ รวมถึงชี้แจงการปฏิบัติตนในสถานะการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

    งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

2020_0.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_1.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_1.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_2.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_2.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_3.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_3.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_4.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_4.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_5.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_5.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_6.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_6.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_7.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_7.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_8.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_8.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_9.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_9.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_10.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_10.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_11.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_14.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_15.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_15.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_16.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_17.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_18.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_18.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_19.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_19.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_20.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_21.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_21.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_23.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_25.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_25.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_26.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_26.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_27.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_27.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_28.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_28.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_29.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_29.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_30.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_30.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_31.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_32.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_32.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_33.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_34.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_34.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_36.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_36.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_37.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_38.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_39.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_39.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_41.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_41.7.15_๒๐๐๗๑๗
2020_42.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_44.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_52.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_57.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_58.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_59.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
2020_60.7.15 _1_๒๐๐๗๑๗
th ไทย
X