• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

19 Mar

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ภาคฤดูร้อน 2018

ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 หอพัก All Saints Dormitory ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน 2018 โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและตอนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพัก, มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม  ครูดูแลหอพัก, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน  ครูดูแลหอพัก,   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำรวมถึงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  ซึ่งการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2018 มีนักเรียนสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจำ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 จำนวน 26 คน

หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

unnamed (2)
unnamed (1)
unnamed
unnamed (3)
IMG_0020
IMG_0007
IMG_0008
IMG_0010
IMG_0012
IMG_0013
IMG_0018
IMG_0019
IMG_0005
IMG_0003
IMG_0055
IMG_0051
IMG_0049
IMG_0047
IMG_0045
IMG_0023
IMG_0034
IMG_0035
IMG_0043
unnamed (5)
unnamed (4)
unnamed (6)

th ไทย
X