• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

24 Jul

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ

สัปดาห์ที่สี่ สำหรับการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โดยเนื้อหาการเรียนการสอนมีดังนี้คือ

ระดับชั้น Y.1 ทักษะการเตะเท้า

ระดับชั้น Y.2 ทดสอบทักษะมือจับปลายโฟมก้มหน้าเตะเท้านับจำนวน 1 – 7 วินาที

ระดับชั้น Y.3 ทดสอบทักษะการบิดหน้าหายใจในท่าฟรีสไตล์

ระดับชั้น Y.4 Basic of Freestyle 25 m. (Pool Buoy)

ระดับชั้น Y.5 Basic of Backstroke (Kick Board)

ระดับชั้น Y.6 การออกตัวบนผิวน้ำ

31122
31125
31127
31128
31129
31130
31134
31929
31931
31933
31934
31938
31940
31942
31945
31946
31947
32460
32462
32464
32466
32468
32469
32471
32473
32492
32496
32502
32505
32509
33186
33187
33190
33192
33193
33205
33220
33221
33222
33223
30537
30538
30539
30541
30543
30544
30547
30553
30561
31119

th ไทย
X