• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำระดับ Y.1-Y.6

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แบ่งกลุ่มการเรียนการสอน ตามระดับชั้น โดยมีครูผู้สอนว่ายน้ำ ระดับ Y.1-Y.3 จำนวน 2 ท่าน 1. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์   ทวีโคตร 2. มิสอรนรินทร์  นำผล  ระดับ Y.4- Y.6 จำนวน 2 ท่าน 1. มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น 2. มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์  ซึ่งในการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ระดับชั้น Y.1 ฝึกทักษะมือวางกลางโฟมก้มหน้าเตะเท้าเป็นเวลา 10 วินาที, Y.2 ฝึกทักษะมือจับพลูบอยหมุนแขน 2 ครั้ง หายใจ 2:1, Y.3 ฝึกทักษะการนั่งออกตัวท่าฟรีสไตล์ระยะทาง 12.5 เมตร, Y.4 ฝึกทักษะการกลับตัวในท่าฟรีสไตล์, Y.5 ฝึกทักษะมือแนบลำตัวฝึกการหมุนแขนทีละข้างสลับกัน, Y.6 ฝึกทักษะว่ายท่ากรรเชียงระยะทาง 12.5×2 ออกตัวใต้น้ำ+การกลับตัว ทั้งนี้การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และพัฒนาศักยภาพด้านการว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากล

IMG_6296
IMG_6311
IMG_6315
IMG_6318
IMG_6333
IMG_6334
IMG_6337
IMG_6341
IMG_6349
IMG_6369
IMG_6373
IMG_6377
IMG_6379
IMG_6387
IMG_6391
IMG_6392
IMG_6393
IMG_6394
IMG_6404
IMG_6409
IMG_6410
IMG_6412
IMG_6417
IMG_6433
IMG_6434
IMG_6442
IMG_6443
IMG_6453
IMG_6454
IMG_6477
IMG_6483
IMG_6484
IMG_6599
IMG_6603
IMG_6608
IMG_6612
IMG_6618
IMG_6718
IMG_6721
IMG_6726
IMG_6731
IMG_6734
th ไทย
X