• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอน ACEP Music Academy

งานศูนย์ดนตรี ACEP Music Academy  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีนอกเวลาเรียน After School ขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้นักเรียนมี ทักษะทางด้านดนตรี และทักษะทางด้านสุนทรียศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีจากสถาบันดนตรีต่างๆ จากภายนอกเข้ามาดำเนินการสอนให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น Y.1 – Y.12 โดยการเรียนการสอนในคอร์สนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นและได้รับการดูแลจากอาจารย์เป็นพิเศษ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานสากล

โดยทางศูนย์ดนตรี ACEP Music Academy จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนอีกหลากหลาย อาทิเช่น การจัดคอนเสิร์ตให้กับนักเรียนหลังจบคอร์ส, การส่งนักเรียนสอบเกรดจากสถาบันที่มีชื่อเสียง, การส่งแข่งขันภายในและภายนอก โดยวิชาที่เปิดสอน 7 วิชา มีดังนี้ ขับร้อง เปียโน ไวโอลิน อูคูเลเล่ กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์ไฟฟ้า และกลองชุด

 

DSC00764
DSC00765
DSC00767
DSC00768
DSC00771
DSC00772
DSC00774
DSC00776
DSC00778
DSC00779
DSC00821
DSC00822
DSC00823
DSC00824
DSC00825
DSC00826
DSC00827
DSC00828
DSC00829
DSC00832
DSC00833
DSC00834
DSC00837
th ไทย
X