• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬาและสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สโมสระสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club แบ่งเป็นสระเล็กขนาดความยาว 15 เมตร ลึก 80-1.20 เมตร เรียนในระดับชั้น Y.1-Y.3 สระใหญ่ขนาดความยาว 25 เมตร ลึก 1.20 – 2.00 เป็นสระระบบเกลือ ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเรียนทักษะดังนี้คือ

ระดับชั้น Y.1 ทักษะการจับหัวโฟมเตะเท้า

Y.2 ทักษะมือจับปลายโฟมก้มหน้าเตะเท้านับจำนวน 1-10 วินาที

Y.3 การฝึกเตะเท้าจับโฟม บิดหน้าหายใจท่าฟรีสไตล์

Y.4 ทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ระยะทาง 12.5 เมตร (Pool bouy)

Y.5 ทักษะการกอด Kick Bord เตะเท้าท่ากรรเชียง

Y.6 การออกตัวบนผิวน้ำ/ ใต้น้ำ ท่ากรรเชียง (มือแนบลำตัว)

IMG_2748
IMG_2754
IMG_2792
IMG_2802
IMG_2836
IMG_2843
IMG_2847
IMG_2856
IMG_2867
IMG_2873
IMG_2874
IMG_2877
IMG_2881
IMG_2887
IMG_2900
IMG_2905
IMG_2915
IMG_2918
IMG_3046
IMG_3048
IMG_3050
IMG_3058
IMG_3062
IMG_3064
IMG_3068
IMG_3069
IMG_3079
IMG_3515
IMG_3517
IMG_3519
IMG_3523
IMG_3524
IMG_3526
IMG_3529
IMG_3530
IMG_3533
IMG_3553
IMG_3562
IMG_3580
IMG_3581
IMG_3595
IMG_3816
IMG_3817
IMG_3821
IMG_3829
IMG_3830
IMG_3832
IMG_3839
IMG_3841
IMG_3903
IMG_3906
IMG_3909
IMG_3915
IMG_3932
IMG_3935
IMG_3936
IMG_3937
IMG_3939
IMG_3944
IMG_3958
IMG_3961
IMG_3964
th ไทย
X