• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING SUMMER COURSE 2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING SUMMER COURSE 2019 จัดสอนโดยครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ โดยในช่วงสัปดาห์นี้  ทางครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะนักเรียน ตาม Level ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มเรียน สอดแทรกความรู้ เกมส์ และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 100 % และพัฒนาศักยภาพ ทักษะ การว่ายน้ำไปสู่สากล

นอกจากกิจกรรมว่ายน้ำ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกมากมาย เช่น ฟุตบอล ฟิตเนส ดนตรี  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารทรินิตี้ หรือ ที่ห้องงานกีฬา

 

“หลักสูตรการสอนวิชาว่ายน้ำ ไม่ใช่สอนให้เด็กว่ายน้ำเป็นอย่างเดียว แต่ต้องสอนให้เด็กสามารถลอยตัวในน้ำได้

รวมถึงทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้ได้ด้วย” อ้างอิง : นายเอกชัย  กี่สุขพันธุ์ ประธาน กพฐ.

IMG_1444
IMG_0253
IMG_0256
IMG_0259
IMG_0260
IMG_0327
IMG_0346
IMG_0360
IMG_0361
IMG_0363
IMG_0366
IMG_0373
IMG_0378
IMG_0496
IMG_0569
IMG_0573
IMG_0575
IMG_0584
IMG_0588
IMG_0596
IMG_0603
IMG_0612
IMG_0626
IMG_0629
IMG_0630
IMG_0633
IMG_0636
IMG_0641
IMG_0657
IMG_0658
IMG_0660
IMG_0670
IMG_0676
IMG_0677
IMG_0680
IMG_0684
IMG_0686
IMG_0690
IMG_0759
IMG_0774
IMG_0778
IMG_0788
IMG_0795
IMG_0799
IMG_0804
IMG_0808
IMG_0809
IMG_0812
IMG_0814
IMG_1328
IMG_1333
IMG_1337
IMG_1354
IMG_1378
IMG_1414
IMG_1426
IMG_1434

 

th ไทย
X