• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำสัปดาห์แรก

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มการเรียนการสอน ตามระดับชั้น โดยมีครูผู้สอนว่ายน้ำ ระดับ Y.1-Y.3 จำนวน 2 ท่าน 1. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์   ทวีโคตร 2. มิสอรนรินทร์  นำผล  ระดับ Y.4- Y.6 จำนวน 2 ท่าน 1. มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น 2. มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์  ซึ่งในการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ระดับชั้น Y.1 ฝึกทักษะการออกตัวบนผิวน้ำ, Y.2 ฝึกทักษะมือจับพลูบอยหมุนแขนฟรีไตล์ 2 ครั้ง Y.6 ฝึกทักษะความทนทานโดยใช้ท่าว่ายฟรีไตล์ 200 เมตร ทั้งนี้การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และพัฒนาศักยภาพด้านการว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากล

IMG_8047
IMG_8048
IMG_8051
IMG_8065
IMG_8074
IMG_8077
IMG_8082
IMG_8090
IMG_8091
IMG_8093
IMG_8096
IMG_8102
IMG_8111
IMG_8114
IMG_8116
IMG_8128
IMG_8131
IMG_8135
IMG_8143
IMG_8146
IMG_8147
IMG_8149
IMG_8152
IMG_8155
IMG_8158
IMG_8163
IMG_8173
IMG_8177
th ไทย
X