• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำและการทดสอบเก็บคะแนนในทักษะต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2561

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการเรียนการสอน การทดสอบเก็บคะแนน รายวิชาว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับชั้น โดยการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ ทางครูผู้สอนได้ทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในทักษะต่าง ๆ ตามหน่วยการเรียนรู้รายวิชาว่ายน้ำ ตามระดับชั้นต่าง ๆ Y.1 ทดสอบทักษะการจับปลายโฟมเตะเท้า ,Y.2 ทดสอบทักษะมือจับพลูบอยหมุนแขนก้มหน้าเตะเท้า, Y.3 ทดสอบฟรีสไตล์หมุนแขนบิดหน้าหายใจ, Y.4 ทดสอบการฝึกกระโดดน้ำเบื้องต้น, Y.5 ทดสอบการเตะเท้าเบื้องต้นท่ากรรเชียง, Y.6 ทดสอบการกลับตัวท่ากรรเชียง ซึ่งการทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะในท่าทางต่างๆ ได้ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำได้ และพัฒนาศักยภาพการว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากล

IMG_5236
IMG_1992
IMG_2006
IMG_2011
IMG_2020
IMG_2039
IMG_2050
IMG_2060
IMG_2061
IMG_4617
IMG_4638
IMG_4673
IMG_5031
IMG_5033
IMG_5043
IMG_5045
IMG_5053
IMG_5054
IMG_5059
IMG_5080
IMG_5084
IMG_5086
IMG_5093
IMG_5097
IMG_5099
IMG_5104
IMG_5152
IMG_5161
IMG_5165
IMG_5170
IMG_5174
IMG_5179
IMG_5200
IMG_5230
IMG_5231
IMG_5234
th ไทย
X