• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING SUMMER COURSE 2018 และการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ ชมรม ACEP SWIMMING TEAM สัปดาห์ที่ 3

April 7, 2018

งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาว่ายน้ำ (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 (วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่มเรียนเวลา 15.30 น. – 17.00 น. และการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ เวลา 17.00 น. – 18.30 น. โดยมีเนื้อหาในการสอนช่วงสัปดาห์ที่ 3 สำหรับ Level 1 เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว หลักการอบอุ่นร่างกาย  การหายใจขณะว่ายน้ำ และการประสานแขนกับขา Level 2  ทักษะท่าฟรีสไตล์ไปสู่ท่ากรรเชียง Level 3 ทักษะท่ากรรเชียงไปสู่ท่ากบ Level 4 ทักษะท่ากบไปสู่ท่าผีเสื้อ สัปดาห์ ที่ 3 นี้ทางครูผู้สอนมีการทดสอบผู้เรียน ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ในเรื่องของพัฒนาการผู้เรียน  แบ่งแยกการทดสอบตามระดับการเรียนขั้นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละคนมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี ส่วนในเรื่องการฝึกซ้อมนักกีฬา จะมีมาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่นเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อม จะเน้น การสอนเทคนิคการออกตัว การกลับตัว โดยใช้ระบบการฝึกซ้อมระดับมาตราฐานสากลของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย การแก้ไขท่าว่าย เพิ่มทักษะให้ครบทั้ง 4 ท่า หลักการฝึกซ้อมด้วยระบบพลังงาน, การฝึก Dry Land ให้สัมพันธ์กับการฝึกว่ายน้ำ การฝึกความทนทาน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาดร.พิสูตร  วาปีโส และมาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการ และคณะผู้บริหารทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำมาโดยตลอด

IMG_8586
IMG_8599
IMG_8603
IMG_8612
IMG_8616
IMG_8618
IMG_8619
IMG_8620
IMG_8630
IMG_8635
IMG_8637
IMG_8650
IMG_8651
IMG_8653
IMG_8656
IMG_8658
IMG_8660
IMG_8662
IMG_8663
IMG_8667
IMG_8670
IMG_8671
IMG_8674
IMG_8677
IMG_8679
IMG_8686
IMG_8689
IMG_8699
IMG_8700
IMG_8706
IMG_8726
IMG_8741
IMG_8743
IMG_8759
IMG_8773
ซ้อม1 (1)
ซ้อม1 (2)
ซ้อม1 (3)
ซ้อม4
ซ้อม5
ซ้อม6
ซ้อม7
ซ้อม8
ซ้อม9
th ไทย
X