• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

15 May

บรรยากาศการเข้าหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory วันแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory พร้อมคณะครูดูแลนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนเข้าหอพัก   วันแรก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น   53 คน นอกจากนี้ทางงานนักเรียนประจำ ได้อบรมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของหอพักระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ

งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0002
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0003
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0005
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0006
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0007
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0008
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0009
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0010
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0011
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0013
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0014
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0015
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0017
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0020
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0023
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0025
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0026
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0027
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0029
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0031
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0035
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0036
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0041
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0043
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0044
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0045
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0047
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0048
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0049
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0050
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0051
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0052
เข้าหอวันแรก 62_๑๙๐๕๑๕_0001
th ไทย
X