• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนสีประเภทกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2017

Monday 7th August 2017

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club จัดให้มีจัดการแข่งขัน “กรีฑาสี ACEP GAMES 2017” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 7.30 – 13.00 น. ณ สนามกีฬาด้านข้างอาคารเรียน Regina Coeli โดยแบ่งกีฬาออกเป็นหลายประเภท อาทิเช่นฟุตบอล แชร์บอล ว่ายน้ำ โดยการแข่งขันว่ายน้ำจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่18 สิงหาคม พ.ศ. 2560   โดยในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของแต่ละสี โดยคุณครูผู้สอนว่ายน้ำจะทดสอบจับสถิติเวลาของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Y. 1 – Y.6 ในชั่วโมงเรียนวิชาว่ายน้ำ เพื่อนำส่งสถิติเวลาให้ครูประจำชั้น ในการคัดเลือกตัวแทนของแต่ล่ะสี ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ

โดยการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทักษะด้านการว่ายน้ำและการเป็นผู้นำที่ดี
2.เพื่อฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แก่นักเรียน
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับความสนุกสนาน
4.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
5.เพื่อส่งเสริมความรักและสามัคคีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

การจับเวลาในครั้งนี้มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร มิสอรนรินทร์ นำผล มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์และทีมงานกีฬา ได้เริ่มการทดสอบจับเวลานักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาว่ายน้ำ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางทีมงานช่วยกันฝึกซ้อม และจับท่าทางที่ถูกต้อง ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่ง เด็กๆ สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของแต่ละสี

IMG_3079
IMG_3091
IMG_3087
IMG_3053
IMG_3055
IMG_2968
IMG_2963
IMG_2690
IMG_2961
IMG_2914
IMG_2953
IMG_2902
IMG_2652
IMG_2885
IMG_2898
IMG_2879
IMG_2894
IMG_2870
IMG_2602
IMG_2871
IMG_2657
IMG_2876
IMG_2873
IMG_2765
IMG_2737
IMG_2726
IMG_2691
IMG_2709
IMG_2713
IMG_2720
IMG_2688
IMG_2659
IMG_2668
IMG_2650
IMG_2646
IMG_2622
IMG_2632
IMG_2633
IMG_2640
IMG_2605
th ไทย
X