• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนสี ประเภทกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2018

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club จัดให้มีการแข่งขัน “กีฬาสี ACEP GAMES 2018” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 7.30 – 13.00 น. ณ สนามกีฬาด้านข้างอาคารเรียน Regina Coeli โดยแบ่งกีฬาออกเป็นหลายประเภท อาทิเช่นฟุตบอล แชร์บอล ว่ายน้ำ โดยการแข่งขันว่ายน้ำจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561   โดยในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้จัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของแต่ละสี โดยคุณครูผู้สอนว่ายน้ำจะทดสอบจับสถิติเวลา ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Y.1 – Y.6 ในชั่วโมงเรียนวิชาว่ายน้ำ เพื่อนำส่งสถิติเวลาให้ครูประจำชั้น ในการคัดเลือกตัวแทนของแต่ล่ะสี ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำโดยการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การจับเวลาในครั้งนี้ มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น, มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร, มิสอรนรินทร์ นำผล, มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์, มาสเตอร์วราวุฒิ  แก้วช่วย และทีมงานกีฬา ได้เริ่มการทดสอบจับเวลานักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาว่ายน้ำ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยทางครูผู้สอนช่วยกันฝึกซ้อม และจับท่าทางที่ถูกต้อง ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กๆ สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของแต่ละสี

ซึ่งนักกีฬาว่ายน้ำที่เป็นตัวแทนของแต่ละสีสามารถมาฝึกซ้อมได้ที่สระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 18.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

กฎและกติกาการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ACEP GAMES 2018

ประเภทการแข่งขันว่ายน้ำแบ่งตาม ระดับชั้น

IMG_2386
IMG_2387
IMG_2389
IMG_2390
IMG_2391
IMG_2394
IMG_2396
IMG_2399
IMG_2400
IMG_2404
IMG_2406
IMG_2407
IMG_2409
IMG_2417
IMG_2418
IMG_2419
IMG_2423
IMG_2424
IMG_2425
IMG_2426
IMG_2431
IMG_2434
IMG_2439
IMG_2440
IMG_2444
IMG_2447
IMG_2449
IMG_2450
IMG_2452
IMG_2453
IMG_2532
IMG_2533
IMG_2534
IMG_2535
IMG_2537
IMG_2539
IMG_2544
IMG_2557
IMG_2562
IMG_3155
IMG_3156
IMG_3158
IMG_3159
IMG_3162
IMG_3164
IMG_3165
IMG_3169
IMG_3176
IMG_3179
IMG_3183

 

th ไทย
X