• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียนACEP ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ในการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ผสม และ หมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2560) “นนทบุรีเกมส์” ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทน ภาค 1 ประเภทกีฬาหมากล้อม ในนามตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 คน โดยมี มิสนลัทพร แก้วประทุมรัสมี เป็นผู้จัดการทีม และ นายภาคภูมิ  รชตะธราดล เป็นผู้ฝึกสอน และผลการแข่งขันปรากฏว่า 

ด.ช. วรท  ตัณพิสุทธิ์  Y.6/1

ด.ญ. วีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์ Y.4/4

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ในการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ผสม และ หมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2561 นี้ในฐานะตัวแทนนักกีฬา จ.สมุทรสาคร

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอชื่นชมนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และขอให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดา คฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ให้การสนับสนุน และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เขียนข่าวโดย มิสนลัทพร  แก้วประทุมรัสมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

IMG_3670
IMG_3671
IMG_3673
IMG_3675
IMG_3676
IMG_3677
IMG_3687
IMG_3693
IMG_3702
IMG_3714
IMG_3717
IMG_3756
IMG_3761
IMG_3721
IMG_3736
IMG_3737
IMG_3738
th ไทย
X