• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียน ACEP ได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 2 บันทึกสิ่งดี ๆ รายวัน

เมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2562 มิสวรัณยา พัฒนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดบันทึกฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 2บันทึกสิ่งดี ๆ รายวัน (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ บริษัทนานมี จำกัด และสำนักพิมพ์ทองเกษม ผู้จัดโครงการประกวด และน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึกเรไรรายวัน ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว สถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ แห่งชาติ

จากการพิจารณาและตัดสินจากท่านคณะกรรม ผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.    เด็กหญิงลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริระดับชั้น Y.3/5 ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นอายุ 7-9 ปี-       ได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-       ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม-       ทุนการศึกษา 3,000 บาทผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 2,000 บาท
2. เด็กหญิงชนัดดา   พืชผลระดับชั้น Y.3/4 ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นอายุ 7-9 ปี-       ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ-       ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท
       3. เด็กชายธาม    สุขพันธุ์ถาวรระดับชั้น Y.5/6 ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6   รุ่นอายุ 10-12 ปี-       ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ-       ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท
4. เด็กชายปัณฑ์ธร    เผ่าสุวรรณระดับชั้น Y.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6   รุ่นอายุ 10-12 ปี-       ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ-       ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท

ในโอกาสนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

 

prathep_62

IMG_8474

IMG_8475

IMG_8533
IMG_8537
IMG_8538
IMG_8540
IMG_8543
IMG_8545
IMG_8546
IMG_8547
IMG_8548
IMG_8549
IMG_8551

 

th ไทย
X